poniedziałek, 26 maja 2014

Wybory nowego Przewodniczącego Samorządu 2014

Wybory nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im.

II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie odbędą się 
29 maja 2014 roku ( czwartek)


Lista kandydatów 
( ułożona alfabetycznie)

1. Arciszewska Katarzyna - kl. V a
2. Bednarska Zuzanna - kl. III c
3. Dolecka Kaja - kl. V a
4. Dołoszyński Dominik -kl. III c
4. Madurska Zuzanna - kl. IV b

środa, 21 maja 2014

Podsumowanie akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

W dniu 16 maja zakończyliśmy akcję pt. "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" zorganizowaną przez Telewizję Wrocław oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty , w której zbieraliśmy  złotówki, przeznaczone na pomoc w ratowaniu polskich nekropolii pozostawionych za wschodnia granicą. 

Zebraliśmy 101,84 zł.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcje samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania :)

Ważne :)

Rozdział IV.  TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Art. 15. Kadencja opiekuna SUSP trwa 1 rok.
Art. 16. Wyboru opiekuna SUSP z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje się poprzez wybory prowadzone równolegle z wyborem Zarządu SUSP.
Art. 17. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SUSP jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Rady SUSP.
Art. 18. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
 • Czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 • Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
 • Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami

Ordynacja wyborcza do Samorządu Szkolnego

Rozdział III.  TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 14. Tryb wyboru Zarządu SUSP:

I. PRAWO WYBORCZE 
 1. w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; 
 2. każdy uczeń dysponuje tylko jednym głosem
 3. wybory są bezpośrednie, każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach
II. ZARZĄDZANIE WYBORÓW
 1. wybory do Zarządu SUSP powinny odbywać się do 10 czerwca każdego roku szkolnego;
III.KANDYDACI  I KAMPANIA WYBORCZA
 1. kandydat na członka samorządu Uczniowskiego musi mieć nieposzlakowaną opinię i co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 2. kandydat powinien być: koleżeński, kreatywny, komunikatywny, o wysokiej kulturze osobistej, dobrym organizatorem, odpowiedzialny i słowny, konsekwentny, niekonfliktowy, cieszący się zaufaniem kolegów i pracowników szkoly,
 3. nowym przewodniczącym SU zostaje osoba z największą liczbą głosów.
 4. począwszy od  dnia 14 maja klasy zgłaszają kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką,
 5. od dnia 15 maja trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły,
 6. w czasie kampanii wyborczej zabrania się :a. niszczenia plakatów wyborczych, b. szkalowania kandydatów.
 7. w przypadku niedostosowania się do pkt. 13 , osoba, która dopuści się łamania przepisów otrzymuje naganę dyrektora,
 8.  kadencja wszystkich organów SUSP trwa 1 rok,
 9. Rada SUSP wraz z opiekunem SUSP może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji,
 IV. KOMISJA WYBORCZA
 1. w celu przeprowadzenia wyborów Rada SUSP powołuje spośród siebie komisję wyborczą w liczbie 3-5 uczniów (komisja ta ustala szczegółowe kryteria dotyczące głosowania, rozstrzyga ewentualne spory i odwołania od wyników). W skład komisji wyborczej wchodzą : opiekun SU, przedstawiciele klas odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów.
 2. nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SUSP,
 3. komisja wyborcza dysponuje kartami wyborczymi opatrzonymi pieczątką szkoły,
V. GŁOSOWANIE
 1.  głosowanie odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez komisję,
 2. w lokalu wyborczym wydziela się miejsce zapewniające tajność głosowania,
 3. przed głosowaniem komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią szkoły oraz ustala liczbę kart do głosowania,
 4. po opieczętowaniu nie wolno już otwierać urny wyborczej,
 5. głosuje się poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata,
 6. wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem  na spisie wyborców,
 7. kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny wyborczej,
 8. karta wyborcza mająca więcej niż 1 krzyżyk będzie nieważna,
 9. w dniu głosowania nie można prowadzić kampanii wyborczej. 
VI. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
 1. po zakończeniu wyborów komisja jest zobowiązana napisać protokół z przebiegu wyborów,
 2. komisja ustala na podstawie spisu liczbę oddanych glosów,
 3. komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do glosowania, które następnie są niszczone,
 4. przewodniczący w obecności członków komisji otwiera urnę,po czym komisja liczy znajdujące się w niej glosy
 5.  komisja ustala na podstawie ważnych kart do głosowania liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnych oddanych na każdego kandydata,
 6. komisja sporządza protokół w 3 egzemplarzach.
 7. w protokole głosowania wymienia się liczby: - osób uprawnionych do głosowania, wyborców, którym wydano karty do głosowania, oddanych kart do głosowania, kart ważnych, kart nieważnych, glosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów, liczbę niewykorzystanych kart do glosowania,
 8. w protokole podaje sie godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz okoliczności związane z przebiegiem glosowania, 
 9. protokół podpisują wszyscy członkowie komisji oraz opatruje się go pieczęcią szkoły
 10. ogłoszenie wyników wyborów do Rady SU następuje najpóźniej dzień po wyborach,
 11. wyniki wyborów wywiesza się na tablicy SU oraz na stronie internetowej SU
VI SPIS WYBORCÓW
 1. uczniów, którym przysługuje prawo do wyborów wpisuje się na listę wyborców
 2. spis przygotowuje komisja przed datą wyborów i przekazuje go przewodniczącemu komisji
 3. spis sporządza sie z podziałem na klsy i w kolejności alfabetycznej
 4. spis zawiera rubryki : nazwisko i imię , klasa , miejsce na podpis potwierdzający odbiór karty do głosowania
VIII. WAŻNOŚĆ WYBORÓW
 1. nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
 2. w ciągu 7 dni można wnieść protest przeciwko ważności wyborów,
 3. protest wnosi się na piśmie do dyrektora,
 4. dyrektor szkoly w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim w ciągu 10 dni od złożenia protestu rozstrzyga o ważności lub nieważności wyborów,
 5. decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna,
 6. w razie orzeczenia o nieważności wyborów, ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ordynacji wyborczej,
 7. wybory ponowne przeprowadza ta sama komisja ,na podstawie tych samych spisów wyborców w ciągu 5 dni od wydania decyzji dyrektora szkoły,
 8. wyniki ponownych wyborow podaje sie do wiadomości zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej.

Poszukujemy kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego

PILNE ------ Samorząd Uczniowski poszukuje chętnych nauczycieli naszej szkoły, którzy chcieliby wziąć wdział w wyborach na nowego Opiekuna SU. ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatur :)

poniedziałek, 12 maja 2014

Wybory nowego przewodniczącego SU 2014

Samorząd uczniowski ogłasza, że wybory nowego przewodniczącego SU odbędą się w tym roku w miesiącu maju.


Kandydaci mogą być wystawiani przez klasy III - V , na kandydatów głosuje cała społeczność szkoły : uczniowie I - VI oraz chętni pracownicy szkoły.


Kandydatów prosimy zgłaszać do przewodniczącej SU - Weroniki Laskowskiej z kl. VI b lub do opiekuna SU - p. Anny Siwiaszczyk - Jenny .

Kandydaci powinni być zgłoszeni do dnia 17 maja 2014 r. 

W dniach 19 -28 maja przeprowadzimy kampanię wyborczą ( kandydaci przygotowują plakaty, na których przedstawiają swoją osobę a także propozycje działalności SU ).


Wybory odbędą się 29 maja 2014 roku.

poniedziałek, 5 maja 2014

Akcja "Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia"

W odpowiedzi na pismo Dolnośląskiej Kurator Oświaty, wraz z Telewizją Wrocław pragniemy włączyć się w akcję ratowania polskich cmentarzy za wschodnią granicą " Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia ". Możemy zrobić to poprzez zbiórkę symbolicznych złotówek - dlatego od czwartku  8 maja zorganizujemy dobrowolną zbiórkę złotówek na ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie oraz pomoc naszym rodakom tam żyjącym.